image
Free CSS Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam feugiat mi lacus, sed accumsan neque. Donec condimentum molestie laoreet.

วนอุทยานโกสัมพี

| | วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2552


วนอุทยานโกสัมพี
วนอุทยานโกสัมพี หรือที่ชาวบ้านเรียก "บุ่งลิง" หรือ "หนองบุ่ง" เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพอันร่มรื่นอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำชีและอยู่ทางทิศเหนือของสุขาภิบาลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย เป็นวนอุทยานแห่งเดียวที่อยู่ในเขตชุมชนแต่เดิมที่นี่มีสภาพเป็นป่าดงดิบ มีหนองน้ำธรรมชาติอยู่ตรงกลางชื่อ หนองบุ่ง มีเนื้อที่ ๓ ไร่ น้ำขังตลอดปี ลึก ๑.๐๐-๑.๕๐ เมตร มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากอาทิ ไม้ยาง หว้า ตะโก กะเบา ข่อย มะเดื่อ และไม้ไผ่ สำหรับไม้กะเบาและไม้หว้านั้น เป็นทั้งอาหารและยาของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ โดยเฉพาะลิงสีทอง ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก บริเวณหนองบุ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มี ศาลปู่ตา ตั้งอยู่ภายในและศาลองค์พระมิ่งเมืองตั้งสถิตย์บริเวณทางทิศใต้ของทางเข้าวนอุทยาน ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ กองอุทยานแห่งชาติได้เข้ามาดูแลวนอุทยานโกสัมพีมีสถานที่ที่เหมาะแก่การเที่ยวชมคือ ๑. แก่งตาด อยู่ในลำน้ำชี ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ของวนอุทยานโกสัมพี มีหินดานเป็นบริเวณกว้าง ในฤดูแล้ง น้ำจะตื้นมองเห็นหินดาน ๒. ลานข่อย ทางวนอุทยานได้ตกแต่งต้นข่อยที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติให้เป็นไม้แคระรูปต่างๆ ๓. ลิงสีทอง เป็นลิงชนิดเดียวในประเทศไทยที่มีขนสีทอง มีจำนวนไม่มาก ซึ่งสมควรอนุรักษ์ก่อนที่จะสูญพันธุ์ปัจจุบัน ทางคณะกรรมการสุขาภิบาลหัวขวาง คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอโกสุมพิสัย และกรมป่าไม ้ สำนักงานป่าไม้เขตขอนแก่น ได้จัดทำ "โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววนอุทยานโกสัมพี" เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณวนอุทยานให้คงสภาพตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ดังเดิม ตลอดจนจัดระบบชลประทาน และสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๓ ใช้งบประมาณ ๓๐ ล้านบาท สิ่งอำนวยความสะดวกในวนอุทยานโกสัมพีมีสิ่งบริการความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อาทิ ศาลาพักผ่อนระหว่างทาง ห้องสุขา และร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และแผงขายสินค้า อาหารที่สะอาดปลอดภัย รวมทั้งได้มีการก่อสร้างอาคารนิทรรศการและแสดงผังสถานที่ท่องเที่ยวในวนอุทยานเส้นทางเข้าสู่วนอุทยานโกสัมพีวนอุทยานโกสัมพีอยู่ในเขตสุขาภิบาลหัวขวาง ถนนลาดยาง ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม ๒๘ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหมายเลข ๒๐๘ (มหาสารคาม - โกสุมพิสัย-ขอนแก่น)

ที่มา:http://lifestyle.kingsolder.com/image_lifestyle/20081229222658476.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น